Лого Хотели Сирона

Централен офис: София 1680, бул. „Тодор Каблешков” № 55, вх. A, ет. 7, тел.: +359 2 869 39 83, info@sirona-bg.comhttps://sirona-bg.com/

Адреси на хотелите: „Свети Спас” 5* – Велинград 4600, ул. „Никола Вапцаров” № 97, тел.: +359 359 20 250, -20 240, info@svetispas.com, https://svetispas.com/

„СПА Клуб Бор” 4*, Велинград 4600, ул. „Николай Хрелков” № 9, тел.: +359 359 59 637, info@spaclubbor.com, https://spaclubbor.com/

Уважаеми гости, благодарим Ви, че избрахте Балнео Хотел Свети Спас 5 * Велинград за Вашата почивка!

Общи положения

 • Тези правила са разработени на база действащото българско законодателство, както и Международния хотелиерски правилник, приет от Международната хотелиерска асоциация.
 • Този Правилник урежда взаимоотношенията между хотела и неговите гости по време на престоя им.
 • Правилникът има за цел да създаде оптимални условия за пълноценен отдих и почивка на гостите.
 • Настоящият правилник има значението на договор между Балнео хотел „Свети Спас“ 5* и клиентите.
 • Всички гости на Балнео хотел „Свети Спас“ 5* са длъжни да спазват общата политика на хотела и условията за ползване на услуги.
 • На територията на хотела работи система за видеонаблюдение (с изключение на тоалетните, хотелските стаи и СПА центъра).
 • Ползвайки услугите на хотела, Вие се съгласявате с видеонаблюдението.
 • БАЛНЕО ХОТЕЛ СВЕТИ СПАС 5* гарантира на своите гости опазване на конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.
 • Администрацията на хотела може да прекрати предоставянето на услуги на онези гости, които нарушават правилата и не спазват политиката на хотела.

I. Цени и начин на разплащане

 1. Предоставените услуги се заплащат от гостите на Балнео Хотел „Свети Спас“ 5* въз основа на цените, посочени в офертите за настаняване и ползваните услуги.
 2. Предоставените услуги по хотелско настаняване се заплащат от гостите на Рецепцията на Балнео Хотел Свети Спас 5 * Велинград преди настаняване. При празнични пакети, за които хотелът има различни условия за заплащане на депозит, същите са обявени в дадения пакет.
 3. Допълнителните услуги (екскурзии, пране, летищни трансфери, допълнителна консумация на място в хотела) се заплащат от гостите по ценоразпис на място в ХОТЕЛА.

II. Права и задължения на страните

1. ХОТЕЛЪТ се задължава:

1.1. Да предостави в съответствие с условията на хотелските услуги, заплатени от гостите на хотела.

1.2. Да осигури на гостите задължителната „Комбинирана туристическа застраховка“.

1.3. Да настани гостите в съответните помещения (предварително упоменати, при направата на резервация), които да бъдат почистени, дезинфекцирани и да отговарят на категоризацията на хотела.

1.4. Да предоставя съдействие на гостите при възникнали затруднения и въпроси от тяхна страна, по време на престоя в хотела.

1.5. Да поддържа хотелската си база в състояние, което съответства на всички изисквания, съгласно наредбата за категоризиране на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение.

2. ГОСТЪТ се задължава:

2.1. Да се запознае лично с политиката на Балнео Хотел „Свети Спас“ 5* Велинград.

2.2. Да поддържа реномето и добро име на ХОТЕЛА.

2.3. Да заплати в пълен обем използваните хотелски услуги.

2.4. Да информира предварително ХОТЕЛА в писмен вид за настаняване на гости с увреждания, за да може ХОТЕЛЪТ да предвиди и предостави настаняване в помещение, пригодено за хора с увреждания.

2.5. При преждевременно отпътуване на клиенти по причини, независещи от ХОТЕЛА и непроизтичащи от неизпълнение на задължение по настоящия договор (семейни, служебни, здравословни и др.), гостът заплаща размера на действителния престой.

III. Отговорности на страните. Резервации и анулации

1. За потвърдена резервация се счита само и единствено резервациите, потвърдени от страна на ХОТЕЛА.

2. ХОТЕЛЪТ си запазва правото, да обявява затворени за продажба дати, с оглед на запълняемостта на базата.

3. Когато отговорността на контрагентите на хотела за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, отговорността за ХОТЕЛА е в рамките на тези ограничения.

4. В случай, че ХОТЕЛЪТ не успее да осигури настаняването на гостите по независещи от него форсмажорни обстоятелства (под форсмажорни обстоятелства се разбират такива изключителни събития и действия от извънреден характер, като: война, блокада, ембарго, правителствени и административни ограничения, заповеди и разпоредби, свързани с извършването на туристически пътувания, настанявания в хотели и всякакъв вид туристически услуги, и други подобни събития и действия, които са непредвидими и непредотвратими от страните, и са възникнали след сключването на договора), ХОТЕЛЪТ възстановява само вече заплатената сума от госта, спрямо законово установените разпоредби, в това число и новоприети закони и нормативни актове.

5. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност пред госта в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на настаняването, които не зависят от ХОТЕЛА, а именно:

5.1. Забавяне или отмяна на самолетни полети;

5.2. Възникнали задръствания по автомобилните пътища на територията на Република България;

5.3. Забавяне на гранични или контролни пунктове;

5.4. Масови обществени мероприятия;

5.5. Стачки;

5.6. Технически аварии;

5.7. Дефект или повреда на превозно средство;

5.8. Анулация или прекъсване на настаняването по лични причини и обстоятелства на клиентите.

6. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за вреди от неизпълнение или неточно изпълнение на договора за хотелското настаняване, ако причините за това се дължат на:

6.1. Действия на трети лица, несвързани с изпълнението на предлаганите от ХОТЕЛА услуги;

7. При възникнали непреодолими природни сили, които не могат да бъдат предвидени или избегнати от страна на ХОТЕЛА и госта при добросъвестното изпълнение на задълженията им, като природни бедствия и катастрофи, възникнали след подписване на договора и възпрепятстване настаняването на госта,  ХОТЕЛЪТ се задължава, да предостави възможност на госта, да смени датата на настаняването им в рамките на 1 (една) календарна година от датата на несъстоялото се настаняване, без да се променят вече договорените суми, и според възможностите за настаняване на ХОТЕЛА.

8. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от обстоятелства, представляващи нормален житейски риск, като кражби, наранявания, заболявания, освен ако те не са причинени от ХОТЕЛА.

9. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност, ако поради алкохолно или наркотично опиянение или поради друго хулиганско, или друг вид обществено неприемливо поведение от страна на госта, е отказано изпълнението на част от услугите, договорени в настоящия договор или се наложи гостът бъде отстранен изцяло от хотела.

10. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за изпълнението на услуги, предоставяни от трети лица и поръчани от госта на място, които не са част от настоящия договор.

11. ХОТЕЛЪТ има право едностранно да откаже настаняването на госта, без да дължи неустойка или обезщетение на госта в случай, че съществува сериозен и основателен риск лицето да възприеме по време на престоя агресивно поведение или по друг начин с поведението си да причини сериозно неудобство на останалите гости в хотела, на служители или на други лица. В този случай ХОТЕЛЪТ не дължи обезщетение и/или връщане на сума към госта. 

12. По време на престоя си в хотела, гостите са длъжни да спазват законите и другите задължителни правила и норми, в това число и вътрешните разпоредби на хотела и общоприетите правила и норми за поведение.

13. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за наложени на госта глоби и други санкции от оторизирани лица за извършени от тях правонарушения, включително, но не само пушене на обществено място, непристоен външен вид или поведение, неносене на маска и други.

14. ГОСТИТЕ са длъжни да спазват точно обявените часове за настаняване и освобождаване на хотелските стаи, освен ако между страните не бъде договорено друго условие. В случай, че поради някаква причина, гостът не се съобрази с посочените часове, то той е длъжен да заплати на ХОТЕЛА определената сума за ранно настаняване и късно освобождаване на помещенията

14.1. Час за настаняване в стаите в хотела – след 14:00 часа в деня на пристигане.

14.2. Час за напускане на стаите в хотела – до 12:00 часа в деня на отпътуване.

15. ГОСТЪТ има право да прекрати ползване на хотелски услуги по всяко време преди настаняването в хотела, според условията за анулации.  

16. Когато гост прекрати договора, то той е длъжен, да информира ХОТЕЛА в писмена форма на посочения email.

17. На пристигналите гости се предлагат само видовете помещения и услуги, потвърдени от ХОТЕЛА. За настаняване в по-висок клас помещение от резервираното се заплаща сумата директно от госта, само и единствено при възможност към съответния момент да се предостави заявената промяна.

18. ГОСТЪТ се задължава, да изпрати искането за анулация, писмено на посочения email и да получи потвърждение от ХОТЕЛА.

19. Когато дадена резервация не е анулирана и гостът не пристигне (NO-SHOW), ХОТЕЛЪТ начислява такса в размер на първите две нощувки, или за цялата резервация (когато е за по-малък период).

20. Договорените услуги, които по време на престоя на клиент/и, частично или изцяло не са били ползвани по вина на госта, се заплащат от госта на ХОТЕЛА в пълния им размер.

21. В случай на предсрочно/преждевременно съкращаване на престоя и напускане на хотела на част или на всички гости по дадена резервация, заплатените, но не използвани услуги и оставащи дни по резервацията не се възстановяват!

22. Предлагани промоционални пакети със специални условия за резервации и анулации, като “EARLY BIRD”, “LAST MINUTE”, “ПРАЗНИЧНИ ПАКЕТИ” и др., за които хотелът си запазва правото да обявява в самата оферта, са с резервации, които имат специални условия за промяна, анулация и подлежат на заплащането на неустойка, като:

22.1. За потвърдена резервация по промоционален пакет за настаняване се счита всяка резервация, по която е получена депозитна сума в размер на 50 % от общата сума по настаняване, в срок посочен от ХОТЕЛА.

22.2. В рамките на 5 дни след направено плащане (потвърждение на резервацията) клиентът има право да анулира резервацията си, без да дължи неустойка или да бъде таксуван за това.

22.3. Всяка потвърдена резервация е без право на анулиране след изтичане на срока от 5 дни. Депозитната сума не се възстановява.

22.4. Всяка резервация, която е непотвърдена (незаплатена от клиента в рамките на 5 дни), се счита за анулирана без предизвестие. Хотелът не дължи неустойка за анулацията.

22.5. Смяна на дата за настаняване (пререзервиране) по вече потвърдена резервация е възможно в срок от 20 дни от датата на настаняване (еднократно), след съгласуване и потвърждение от страна на хотела в периода на валидност на офертата. Клиентът НЕ дължи такси за смяна на датата за настаняване.

22.6. Пререзервирана резервация е БЕЗ ПРАВО НА АНУЛАЦИЯ.

22.7. В случай на възникнали форсмажорни ситуации Балнео Хотел Свети Спас 5 * Велинград си запазва правото да променя условията и датите на настаняване спрямо конкретното събитие, БЕЗ да носи отговорност и БЕЗ да дължи неустойки.

IV. Значителна промяна в програмата за настаняване

1. Значителна промяна в настаняването е възможна при следните условия:

1.1. Ако преди самото настаняване, ХОТЕЛЪТ бъде принуден да направи значителна промяна в някои от основните характеристики на хотелските услуги или не може да изпълни някое от специфичните изисквания на госта, което е приел изрично при сключване на договора, той е длъжен да уведоми незабавно госта. В този случай гостът има възможност, по своя преценка, да приеме предложената промяна от страна на ХОТЕЛА.

1.2. Промяна в датата на настаняване, след сключване на договора, е възможна единствено, ако ХОТЕЛЪТ има възможност да промени датата, без значителни вреди и загуби за него или останалите участници в настаняването.

1.3. При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на госта, ХОТЕЛЪТ има право да анулира настаняването, като прекрати незабавно и без предизвестие настоящия договор, както и да удържи съответните неустойки, описани в раздел резервации и анулации.

V. Незначителна промяна в настаняването

1. ХОТЕЛЪТ си запазва правото, в случай на необходимост, да прави незначителни промени в настаняването, които не се отразяват на цялостния облик на настаняването и не причиняват съществени неудобства на госта, без да дължи обезщетения или неустойки. 

2. По-специално, ХОТЕЛЪТ може:

2.1. Да променя типа на помещенията за настаняване, без това да причинява неудобства на гостите.

2.2. Да променя часовете на изхранване в ресторанта.

2.3. Да променя работното време на заведенията, които са на територията на хотела.

VI. Щети

1. Гостът на хотела е отговорен за всички щети, нанесени по обзавеждането и инвентара на хотела. Щетите, нанесени на имуществото на хотела от госта, ще бъдат платени от него на място в хотела.

2. Ако гостът откаже или не може да заплати щетите, ще се изготви протокол, подписан от представители и ХОТЕЛА и плащането на причинените щети ще се извърши чрез съдействието на органите на реда, въз основа на протокола.

VII. Рекламации

1. В случай, че по време на престоя в хотела на клиент/и се установи неизпълнение или неточно изпълнение на някоя от услугите, договорени в договора, той се задължава незабавно да уведоми ХОТЕЛА с оглед своевременното предприемане на коригиращи мерки.

2. За всяка рекламация се подписва двустранен протокол на място между ХОТЕЛА и госта.

3. ХОТЕЛЪТ ще приема и разглежда единствено рекламации, отнасящи се до предоставените от него услуги и обслужване на територията на ХОТЕЛА. Не се приемат рекламации, отнасящи се до инфраструктурата на региона, предоставяне на услуги от трети лица, които нямат връзка с ХОТЕЛА.

4. Рекламации, без двустранно подписан протокол между ХОТЕЛА и госта, както и такива, постъпили към ХОТЕЛА след напускане на госта, НЯМА да бъдат допускани и разглеждани. Същото важи и за рекламации, основаващи се на подвеждаща информация и реклама от страна на други източници.

VIII. Спорове

1. Всички спорове, породени от настоящия договор или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ в гр. София, Република България, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като неговото решение ще бъде окончателно и обвързващо за страните.

IX. Правила относно защита на личните данни

1. Във връзка със сключването и изпълнението на договора за хотелски услуги, гостът предоставя на ХОТЕЛА лични данни. ХОТЕЛЪТ гарантира, че предоставените от госта лични данни са защитени съгласно Общия регламент относно защитата на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни, и се обработват само във връзка с изпълнението на настоящия договор. Личните данни се съхраняват и унищожават съгласно нормативните изисквания.

Те няма да бъдат предоставяни на трети лица без предварително и изрично съгласие на госта. 

2. Гостът е наясно, че в случай, че заяви желание за заличаване на обработваните негови лични данни от страна на ХОТЕЛА, то това може да доведе до невъзможност за изпълнение на договора от страна на ХОТЕЛА, за което той няма да носи никаква отговорност.

X. Настаняване, престой и освобождаване на хотела

1. При настаняване всеки гост е длъжен да предостави валиден документ за самоличност въз основа, на който ще бъде направена регистрацията му. При отказ от страна на госта да предостави документ за самоличност, хотелът си запазва правото да откаже да настани госта, без да заплаща неустойка.

2. След направена регистрация в хотела всеки гост ще получи ключ-карта, с която да отваря вратата на помещението, в което е настанен. При освобождаване на помещението гостът е длъжен, да върне предоставената ключ-карта. В противен случай, хотелът има право да начисли глоба за изгубена/не върната ключ-карта в размер на 10,00 лв. за 1 бр. ключ-карта.

2. Настаняването в помещенията се извършва след 14:00 часа в деня на настаняване. Ако е възможно по-ранно настаняване в част от стаите, то ХОТЕЛЪТ ще настани гостите във вече подготвените помещения.

4. Освобождаването на помещеният, се извършва до 12:00 часа в деня на напускане. Възможно е късно освобождаване на част от помещенията след предварителна заявка и заплащане, както следва:

4.1. До 14:00 часа – 20% от стойността на една нощувка.

4.2. До 18:00 часа – 50% от стойността на една нощувка.

4.3. След 18:00 часа – 100% от стойността на една нощувка.

5. ХОТЕЛЪТ си запазва правото да потвърди късно освобождаване на помещенията до 48 (четиридесет и осем) часа преди това.

6. Всички ценности и документи трябва да бъдат оставени на съхранение в сейфа, който се намира в стаята или на рецепция. Хотелът не носи отговорност за изгубени или откраднати бижута, вещи и ценности.

7. В часовете между 14:00 и 16:00, както и между 23:00 и 07:00 часа се пази тишина и абсолютно се забраняват всякакви увеселителни мероприятия в стаите на хотела (пускане на музика, детски игри и др.).

8. С оглед спазването на хигиенни изисквания, съгласно разпоредбите на Българска агенция по безопасност на храните, не се разрешава внасянето и съхранението на малотрайни хранителни продукти в стаите на хотела. Допустими са изключения за диетични и диабетични продукти, с изричното съгласие на Управителя.

9. В сградата на хотела не е разрешено внасянето на обемисти предмети, лошо миришещи, запалителни, взривни вещества и оръжие.

10. Не е разрешено изнасянето извън хотела на хотелско имущество (хавлии, чаршафи, завивки, столове и всякакъв друг вид, собственост на хотела). Не се позволява и разместване на имуществото на хотела.

11. Не се допускат външни лица, които не са гости на хотела в хотелските помещения. Гостите могат да се срещнат с приятели в заведенията, намиращи се на територията на хотела.

12. Забранено е ползването на оръжие по какъвто и да повод на територията на хотела, както и в прилежащите площи.

13. Преди да излезете от стаята си, молим, затваряйте прозорците, крановете за вода, изключете светлината и електроуредите. Гостът компенсира стойността на повреденото имущество в хотела.

14. Рецепция ще Ви окаже съдействие, ако желаете да поръчате такси, ако се нуждаете от медицинска помощ или от информация за екскурзии или мероприятия.

XI. Видове помещения за настаняване

1. Балнео Хотел „Свети Спас“ 5* разполага със следните видове помещения за настаняване на своите гости:

1.1. Икономична двойна стая – стандартно настаняване на 2-ма възрастни с легло тип спалня или две отделни легла, възможност за допълнително настаняване на дете до 11-годишна възраст (срещу допълнително заплащане, предварително обявено от страна на хотела). Всяка икономична двойна стая НЕ разполага с балкон.

1.2. Стандартна двойна стая – стандартно настаняване на 2-ма възрастни с легло тип спалня или две отделни легла, възможност за допълнително настаняване на дете до 11-годишна възраст (срещу допълнително заплащане, предварително обявено от страна на хотела). Всяка стандартна двойна стая разполага с балкон.

1.3. Апартамент – стандартно настаняване на 2-ма възрастни с легло тип спалня, възможност за допълнително настаняване на 2-ма възрастни или 2 деца (настаняват се на разтегателен диван, който се покрива с топ матрак, срещу допълнително заплащане, предварително обявено от страна на хотела). Всеки апартамент разполага с балкон.

1.4. Делукс студио – стандартно настаняване на 2-ма възрастни с легло тип спалня, възможност за допълнително настаняване на 1 дете до 12-годишна възраст (срещу допълнително заплащане, предварително обявено от страна на хотела). Всички Делукс студия разполагат с балкон.

1.5. Помещения за хора със специални нужди. Ако по време на престоя си, гостът има нужда от помещение за гости със специални потребности, то той е длъжен предварително да заяви това още по време на резервиране на помещението. Стандартно настаняване на 2-ма възрастни с легло тип спалня или две отделни легла. Всяко помещение за настаняване на гости със специални потребности НЕ разполага с балкон.

XII. Заплащане

1. Всички гости могат да заплатят допълнителната си консумация на територията на хотела по следните начини:

1.1. В брой на място – в заведенията, както и на Рецепция.

1.2. С кредитна/дебитна карта – само на Рецепция.

1.3. По сметка на стая – в заведенията и в СПА центъра клиентът разписва касова бележка с начислената консумация, след което при напускане на хотела, заплаща сумата на рецепция.

2. Видове карти, които се приемат на територията на хотела:

2.1. VISA

2.2. MASTERCARD

XIII. Камериерски услуги

1. Часове за камериерски услуги – всеки ден от 09:00 до 16:00 часа.

2. Ако гост е сложил табелка „Моля, не безпокойте!“ на външната дръжка на вратата си до 15:00 часа, то стаята му няма да бъде обслужена и стаята ще бъде почистена на следващия ден.

3. Ако гост желае камериерски услуги след 16:00 часа, трябва да се обърне към Рецепция и да заяви това.

XIV. Детски кът

Родителите/придружителите трябва задължително предварително да се запознаят с правилата на детския кът и да ги разяснят на децата си!

1. Служителите на детския кът не осъществяват индивидуално наблюдение и персонална грижа, а следят само за спазването на реда и правилата за безопасност и хигиена.

2. В детския кът не се допускат болни деца със следните симптоми: хрема, кашлица, обрив, температура, телесна травма, която може да бъде раздразнена, зачервени очи, оплакване от болки в корема и др. Служителите имат право, при съмнения за заболяване, да не приемат или да прекратят престоя на всяко дете.

3. Не се допуска агресивно поведение на територията на детския кът, което включва крещене, писъци, обидни и неприлични думи, удряне, плюене, хапане и др. Служителите в детския кът имат право да прекратят престоя на деца и възрастни от зоната за игра при нарушаване на правилника.

4. Детският кът е предназначен за игра на деца от 4 до 12 години. Прохождащи бебета и деца под 4-годишна възраст трябва да бъдат придружавани от родител/придружител, който носи персонална отговорност за детето.

5. На батута могат да скачат максимум до 5 деца едновременно (в зависимост от възрастта им), като задължително трябва да са с чисти чорапи. Деца под 4-годишна възраст могат да скачат на батута само в присъствието на родител/придружител.

6. Забранено е внасянето на стъклени бутилки, чаши и чинии от лоби бар и ресторант. Не се позволява консумация на храни и напитки, както и дъвки по време на забавление в съоръженията за активна игра.

7. Служителите на детския кът не носят отговорност за повредени, изгубени и/или откраднати лични вещи на територията на детския кът.

8. Не се допуска внасянето на остри и опасни предмети и играчки, с които децата могат да наранят себе си и/или околните.

9. При умишлена повреда на имущество на детския кът /счупено, скъсано, изгорено, надраскано и други/ родителите на децата ще носят финансова отговорност, като дължимата сума ще се начислява на номера на стаята.

10. Детският кът се ползва изключително само от деца на гости на хотела. Деца на собственици заплащат предварително на рецепция такса в размер на 10 лв./ден.

ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за инциденти и наранявания, възникнали на територията на детския кът, поради невнимание, незнание и неспазване на правилата от Ваша страна.

XV. Ползване на уелнес услуги

1. Уелнес услугите се ползват в Уелнес зоната на хотела.

2. Пакетната цена за настаняване включва безплатно и неограничено ползване на минералните басейни, минералните джакузита, фитнес центъра, сауна, сауна 5в1, парна баня и релакс зона.

3. Уелнес зоната се ползва във времето от 08:00 до 20:00 часа.

4. В Уелнес зоната стриктно трябва да се спазват реда и условията за ползване на съоръженията, дадени в указанията на съответните места.

5. В Уелнес зоната има служител-специалист, който отговаря за зоната и съблюдава за реда и начина на използване на съоръженията, както и за сигурността и безопасността на гостите, използващи тези съоръжения. Стриктно трябва да се спазват указанията на служителя-специалист.

6. На разположение на всички гости в стаите са халати и чехли. Влизането в Уелнес зоната става единствено и само с халат и чехли или собствени джапанки.

7. Ползването на басейните и джакузитата става единствено с бански. Ползването на душ преди влизането в басейн е задължително. Скачането в басейн и шумните игри са строго забранени.

8. Забранено е ползването на всякакъв вид мазила в парната баня и сауните.

9. Забранено е ползването на Уелнес зоната от бременни жени и лица с хронични заболявания, противопоказани на които е високата температура. Същите могат да ползват Уелнес зоната само и единствено след лекарска консултация.

XVI. Използване на СПА услуги

1. СПА услугите се ползват в СПА центъра на хотела.

2. СПА центърът е с работно време 08:00-20:00 часа.

3. Всички процедури в СПА центъра са платени и могат да се извършват по желание на госта.

4. Всички услуги в СПА центъра се заплащат по ценоразпис, обявен на СПА рецепция. Забранено е договарянето и заплащането на всякакъв вид услуги между персонала и госта, извън този ценоразпис.

5. Всеки гост може да получи безплатна консултация с терапевт в СПА центъра за вида и времетраенето на процедурите.

6. На разположение на гостите в стаите са халат и чехли. Влизането в СПА центъра става само и единствено с халати и чехли или собствени джапанки.

XVII. Ползване на медицински услуги

1. Медицинските услуги се ползват в Медицинския център.

2. В Медицинския център могат да се ползват следните услуги (с допълнително заплащане):

2.1. Функционална диагностика;

2.2. Лабораторни изследвания;

2.3. Лечение (възстановително и рехабилитационно).

3. Медицинският център притежава разрешително, издадено от Министерство на Здравеопазването на България за извършването на гореспоменатите дейности.

4. За извършване на конкретна медицинска дейност (изследване, лечение), Медицинският център притежава необходимото оборудване, персонал и разработени лечебни програми.

5. Преди назначаване на програма за лечение (рехабилитация или възстановяване), във основа на медицинските документи, които предоставя госта или ако няма такива – от оплакванията, които е споделил пред лекуващия лекар, се назначава конкретна програма за лечение.

6. Програмата за лечение (рехабилитация или възстановяване) се назначава от специалист и е индивидуална за всеки гост, в зависимост от неговото моментно здравословно състояние. Препоръчително е минималния срок за лечение да бъде 14 дни.

7. Гостът подписва бланка за информационно съгласие за предписаните му от специалиста процедури.

8. Гостът не може сам да си назначи програма за лечение.

9. Програмата за лечение (рехабилитация и възстановяване) представлява комбинация от:

9.1. Водолечение (къпане, инхалации, пиене);

9.2. Физиотерапия (апаратно лечение);

9.3. Кинезитерапия (активна кинезитерапия и лечебен масаж);

9.4. Климатолечение (движение по определени планински маршрути);

9.5. Правилно хранене (съобразено с препоръките на специалиста).

10. Броят на процедурите и техния вид, се определят единствено от специалист. Лечението се провежда всеки ден, като по време на самите процедури трябва стриктно да се спазват указанията на лекуващия персонал. В процеса на лечението специалистът може да промени първоначално назначеното лечение, в зависимост от състоянието на госта.

В Медицинския център са обявени ценоразписи на всички предлагани процедури и пакети за лечение. Всички услуги в Медицинския център се заплащат по този ценоразпис. Забранено е договарянето и заплащането на всякакъв вид услуги между персонала и госта, извън този ценоразпис.

XVIII. Изхранване и консумация на напитки

1. Храненето и консумацията на напитки се извършват само и единствено в заведенията на територията на хотела.

2. На територията на хотела работят 3 заведения:

2.1. Основен ресторант – с работно време от 07:30 до 24:00 часа. В него се извършва и изхранването на гостите с предплатена закуска и вечеря. Часове за закуска – 07:30-10:00 часа; часове за вечеря – 19:00-21:30 часа и извън часовете за закуска и вечеря той работи с меню „А ла карт”, като поръчки за кухнята се изпълняват до 23:00 часа. Поръчки за румсървис се приемат от 10:00 до 22:00 часа.

2.2. Лоби бар – с работно време от 07:30 до 24:00 часа.

2.3. Фреш бар – с работно време от 09:00 до 20:00 часа.

3. Забранено е изнасянето на посуда от заведенията.

4. Забранено е използването на стъклена посуда на територията на Фреш бара.

5. Пушенето на закритата територия на Лоби бар и основен ресторант е строго забранено.

XIX. Румсървис услуги

1. За удобство на нашите гости е на разположение услугата „Румсървис“ срещу допълнително заплащане.

2. Меню с предлаганите ястия и напитки може да намерите в инфо папката, която се намира в помещението за настаняване.

3. Услугата „Румсървис“ се предлага всеки ден във времето между 07:30 и 23:00 часа.

4. За поръчка на „Румсървис“ е необходимо да се свържете с основния ни ресторант.

5. За услугата „Румсървис“ се начислява допълнителна такса, обявена предварително в менюто.

6. След предоставяне на услуга „Румсървис“ гостът се задължава да информира основния ресторант за отсервиране на посудата.

XX. Интернет

1. На разположение на всички наши гости е безплатен wi-fi на цялата територия на хотела, без парола.

XXI. Телефони

2. Всяко помещение разполага със стационарен телефон, от който гостът може да се свърже с отделите на територията на хотела:

a. За връзка с рецепция – 9

b. За връзка с Основен ресторант – 143;

c. За връзка с Лоби Бар – 146;

d. За връзка със СПА център – 142;

e. За връзка с Медицински център – 142

3. Външни разговори:  не се предоставят.

XXII. Пране и гладене

1. На гостите на хотела се предлага услуга „Пране и гладене“, срещу допълнително заплащане;

2. Цените за използваната услуга са обявени в ценоразпис, намиращ се в помещенията за настаняване.

3. За извършване на „Експресна“ услуга „Пране и гладене“ гостът заплаща допълнителна сума, обявена в ценоразписа.

XXIII. Мини Бар

1. С грижа за устойчивото развитие и намаляване на въздействието си върху околната среда и изменението на климата, ние от Балнео Хотел „Свети Спас“ 5* ограничаваме използването на мини бар.

2. Предлагането на мини бар се предоставя при изрична заявка от страна на госта.

3. Всеки гост може да заяви зареждане на мини бар спрямо предлаганото меню. 

ВАЖНО: Това е хладилен мини бар, не хладилник. Максималната температура на охлаждане е около 5 градуса.

XXIV. Безопасност на гостите

1. За безопасност на всички свои гости Балнео Хотел „Свети Спас“ 5* има следните правила и разпоредби:

1.1. Всички деца под 16-годишна възраст трябва да бъдат придружавани от родител/възрастен.

1.2. Всички деца не трябва да бъдат оставяни без надзор на родител/възрастен.

1.3. Децата до 12-годишна възраст могат да ползват услугите на аниматорите в Детския кът.

1.4. Деца до 4-годишна възраст посещават детския кът, като задължително са придружавани от родител/възрастен.

1.5. Деца под 12 години нямат право да ползват асансьорите на територията на хотела, освен в случаите, когато са придружавани от родител/възрастен.

1.6. Деца под 16-годишна възраст не се допускат сами в заведенията на територията на хотела и трябва да бъдат придружавани от родител/възрастен.

1.7. Деца до 16-годишна възраст не се допускат до ползване на външен/вътрешни басейни и джакузита без придружаване от родител/възрастен.

1.8. Деца до 16-годишна възраст не се допускат до ползване на фитнес залата в хотела.

1.9. Забранено е надвесването над парапетите и през прозорците на стаите и етажите, както от деца, така и от възрастни.

1.10. Забраняват се скачането и пръскането с вода във вътрешния/външния басейн.

XXV. Политика за алкохолни напитки

1. Съгласно българското законодателство, на територията на Балнео Хотел „Свети Спас“ 5* не се предлагат и сервират алкохолни напитки на всички гости под 18-годишна възраст.

2. Внасянето на алкохолни напитки на територията на всички заведения в Балнео Хотел „Свети Спас“ 5* се разрешава единствено след подписан протокол за неносене на отговорност при алкохолно натравяне и заплатена такса бушон, както следва:

2.1. Внасяне на бутилка концентрат 1 литър – 25,00 лв./бутика.

2.2. Внасяне на бутилка вино 0,75 литър – 20,00 лв./бутилка.

XXVI. Политика за храни

1. Не се разрешава внасянето на храни и напитки по стаите, както и внасянето на храни и напитки, закупени извън територията на Балнео Хотел „Свети Спас“ 5*. Всички констатирани нарушения ще бъдат начислени на сметката на стаята на съответния гост.

2. Не се разрешава изнасянето на храни, плодове и напитки от всички заведения на територията на Балнео Хотел „Свети Спас“ 5*. Всички констатирани нарушения ще бъдат начислени на сметката на стаята на съответния гост.

XXVII. Пушене на територията на хотела

1. В съответствие с българското законодателство и спазвайки политиката за пушене на обществени места, Балнео Хотел „Свети Спас“ 5* забранява пушенето във всички вътрешни части на хотела като: стаите за настаняване, ресторант, СПА център, Бар Панорама, Лоби бар, конферентни зали, басейни, Уелнес зона и всички коридори, и асансьори.

2. При установено нарушение на забраната в стаите за настаняване, ще бъде начислено допълнително таксуване за почистване и освежаване на помещението, в размер на 100,00 (сто) лв.

XXVIII. Политика за поведение на гостите

1. Всеки гост на Балнео Хотел „Свети Спас“ 5* е длъжен да спазва добрия тон на комуникация със служителите на хотела и другите гости.

2. Хотелът си запазва правото принудително да прекрати престоя на госта/ите, без да дължи неустойка, в следните случаи: лица във видимо нетрезво състояние и/или под влияние на наркотични вещества, които причиняват дискомфорт на останалите гости в хотела и служителите, имат агресивно поведение, използват нецензурни думи и изрази, с което заплашват здравословното състояние на гостите и служителите; причиняват имуществени вреди на хотела, както и нарушават обществения ред; отказват да заплатят консумирани храни и напитки.

3. Балнео Хотел „Свети Спас“5 * не толерира високите нива на шум и/или поведение от страна на гостите. В случай, че гост откаже да се съобрази с това изискване, хотелът си запазва правото принудително да прекрати престоя на гостът/тите, без да дължи неустойка.

XXIX. Политика за дискриминация

1. Балнео Хотел „Свети Спас“ 5* НЕ подкрепя дискриминация въз основа на раса, цвят на кожата, пол, религия, националност, семейно положение, възраст, етнически произход и убеждения!

2. Балнео Хотел „Свети Спас“ 5* изисква същото от своите служители и гости, като си запазва правото, принудително да прекрати престоя на госта/ите, които са извършили нарушение на тази политика, без да дължи неустойка.

XXX. Паркинг

1. Балнео Хотел „Свети Спас“ 5* разполага със собствен подземен паркинг и открит паркинг, които са безплатни за ползване от всички негови гости.

2. При влизането си в района на хотела с лек автомобил гостът паркира само и единствено на посоченото от портиерите място. Паркирането пред главния вход е строго забранено! Неправилно паркиран автомобил се премества от портиерите принудително. За неизпълнение на разпорежданията на портиера при паркиране на автомобила гостът може да бъде отстранен от комплекса.

3. На територията на паркингите не се допуска предварително запазване на места за паркиране.

4. На територията на подземния паркинг НЕ се допускат автомобили с газови уредби.

XXXI. Видеонаблюдение

1. На територията на Балнео Хотел „Свети Спас“ 5* се извършва 24 часово видеонаблюдение, с цел безопасност на служителите и гостите на хотела.

2. Достъпът до видеонаблюдението на гости на хотела и външни лица е абсолютно забранен. Информация от видеонаблюдението може да се ползва единствено и само от правно-охранителните институции по надлежно установения законов ред. Информацията се съхранява в предписания законов срок.

3. Видеонаблюдение няма на територията на стаи за настаняване, тоалетни, съблекални, асансьори, басейн, както и помещенията в СПА центъра.

4. С ползването на която и да е услуга на хотела, Вие се съгласявате с видеонаблюдението.

XXXII. Природни бедствия, наводнения, земетресения и др.

1. В случай на природно бедствие не изпадайте в паника, запазете спокойствие и следвайте инструкциите на персонала. 

2. Хотелът разполага със система за помощ “HELP SYSTEM” и указания за ползване на съоръженията. На видни места са поставени указателни табели, които стриктно трябва да се спазват в случай на спешна помощ.

XXXIII. Пожарна безопасност

1. Тъй като ние сме загрижени за безопасността на нашите гости и персонал, сме взели много сериозни мерки, за да се предотвратят всякакви пожарни инциденти. Всички служители са преминали обучение по пожарна безопасност и са запознати с противопожарните процедури. 

2. Хотелът разполага с противопожарна система и указания за ползване на съоръженията. На видни места са поставени указателни табели, които стриктно трябва да се спазват в случай на пожар.

3. На гърба на вратите във всяка стая, както и на всеки етаж, са разположени евакуационни планове. Моля, прочетете ги внимателно. 

4. Хотелът е оборудван с детектори за дим в стаите и общите части. Има система за пожароизвестяване. 

5. На всеки етаж и до всеки пожарен кран са разположени пожарогасители. 

Ако се открие пожар или дим, запазете спокойствие и се обадете на рецепция веднага.

XXXIV. Климатична система

1. На територията на помещенията за настаняване в хотела действа климатична система за отопление и охлаждане.

2. Климатичната система автоматично спира да работи, ако има отворена врата или прозорец в самото помещения за настаняване.

XXXV. Домашни любимци

1. На територията на хотел Балнео Хотел „Свети Спас“ 5* ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ НЕ СЕ ДОПУСКАТ.

2. Изключение на т.1 е, ако домашните любимци са животни за придружаване на гости със специални нужди.

3. Ако т.2 е в сила, то гостът е длъжен да информира преди самото настаняване в хотела за това, че ще бъде с куче-придружител.

XXXVI. Забравени вещи

1. Всички забравени вещи, открити от нашия персонал в хотелските помещения или общите части на хотела, се регистрират и съхраняват в специално определено за целта място.

2. Хотелът се опитва да установи контакт с гостите, които са забравили своите вещи, използвайки предоставената контактна информация при резервацията.

3. Забравените вещи се съхраняват в хотела за период от 30 дни от датата на откриването им. В този период гостите могат да поискат връщането на своите вещи.

4. Гостите могат да поискат забравените си вещи, да бъдат изпратени по куриер, за своя разноска. В случай, че гостът желае лично да вземе забравените си вещи, той трябва да се свърже с хотела предварително, за да уговори удобно за двете страни време.

5. Вещи, които не са поискани от собственика си в рамките на 30 дни, могат да бъдат изхвърлени или дарени на благотворителност, в зависимост от характера и състоянието на предмета.

6. За ценни предмети като електроника, бижута и документи се прилага специален режим на съхранение и уведомяване на гостите.

7. Хотелът не носи отговорност за загуба, повреда или промяна в състоянието на вещите по време на тяхното съхранение.

XXXVII. Други разпоредби

1. Всички препоръки, похвали или забележки гостът може да отрази в „Книгата за препоръки и похвали“. Същата се намира на рецепция на хотела.

2. Гостът има право да изразява своето мнение, както и забележки, препоръки или похвали в интернет пространството. За отправяне на груби клевети и лъжи или факти и дейности, които НЕ отговарят на истината, хотелът си запазва правото на отговор или за търсене на наказателна отговорност, съгласно нормативните разпоредби в република България.

3. Настоящият Правилник за вътрешния ред в Балнео Хотел „Свети Спас“ 5* е публикуван на сайта на хотела – https://svetispas.com/, както и на рецепция на хотела и всеки гост следва да се запознае с него при настаняването му в хотела. Гостът има право на свободен достъп до Правилника по всяко време на престоя му в хотела. Административният персонал е длъжен да дава разяснения на госта за определени раздели от настоящия Правилник. Всеки служител в хотела може да дава разяснения по Правилника само в частта, касаеща неговата компетентност.

4. Настоящият Правилник НЕ регламентира ценовата политика на Балнео Хотел „Свети Спас“ 5*. Същата е посочена на сайта на хотела – https://svetispas.com/, както и на рецепция.

5. Настоящият Правилник се изготвя на два езика (български и английски).

Ако имате нужда от съдействие по време на Вашият престой при нас, не се колебайте веднага да се свържете с Рецепция на тел. 9

Екипът на Балнео Хотел „Свети Спас“ 5* Ви пожелава приятен престой!

Login Form
Register Form
Обаждане
Локация