Лого Хотели Сирона

Централен офис: София 1680, бул. „Тодор Каблешков” № 55, вх. A, ет. 7, тел.: +359 2 869 39 83, info@sirona-bg.comhttps://sirona-bg.com/

Адреси на хотелите: „Свети Спас” 5* – Велинград 4600, ул. „Никола Вапцаров” № 97, тел.: +359 359 20 250, -20 240, info@svetispas.com, https://svetispas.com/

„СПА Клуб Бор” 4*, Велинград 4600, ул. „Николай Хрелков” № 9, тел.: +359 359 59 637, info@spaclubbor.com, https://spaclubbor.com/

„АпартХотел Сирона“ 3*, България, гр. Разлог, Местност Круше, тел.: + 359 2 869 39 83, info@aparthotelsirona.com, https://aparthotelsirona.com/

Уважаеми гости, благодарим Ви, че избрахте Балнео Хотел Свети Спас 5 * Велинград за Вашата почивка!

 

Общи положения

 • Тези правила са разработени на база действащото българско законодателство, както и Международния хотелиерски правилник, приет от Международната хотелиерска асоциация.
 • Този Правилник урежда взаимоотношенията между хотела и неговите гости по време на престоя им.
 • Правилникът има за цел да създаде оптимални условия за пълноценен отдих и почивка на гостите.
 • Настоящият правилник има значението на договор между Балнео хотел „Свети Спас“ 5* и клиентите.
 • Всички гости на Балнео хотел „Свети Спас“ 5* са длъжни да спазват общата политика на хотела и условията за ползване на услуги.
 • На територията на хотела работи система за видеонаблюдение (с изключение на тоалетните, хотелските стаи и СПА центъра).
 • Ползвайки услугите на хотела, Вие се съгласявате с видеонаблюдението.
 • БАЛНЕОХОТЕЛ СВЕТИ СПАС 5* гарантира на своите гости опазване на конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.
 • Администрацията на хотела може да прекрати предоставянето на услуги на онези гости, които нарушават правилата и не спазват политиката на хотела.

I. Цени и начин на разплащане

 1. Предоставените услуги, се заплащат от гостите на Балнео хотел „Свети Спас“ 5*, въз основа на цените, посочени в офертите за настаняване и ползваните услуги.
 2. Допълнителните услуги (екскурзии, пране, летищни трансфери, допълнителна консумация на място в хотела) се заплащат от гостите по ценоразпис на място в ХОТЕЛА.

II. Права и задължения на страните

1. ХОТЕЛЪТ се задължава:

1.1. Да предостави в съответствие с условията на хотелските услуги, заплатени от гостите на хотела.

1.2. Да осигури на гостите задължителната „Комбинирана туристическа застраховка“.

1.3. Да настани гостите в съответните помещения (предварително упоменати, при направата на резервация), които да бъдат почистени, дезинфекцирани и да отговарят на категоризацията на хотела.

1.4. Да предоставя съдействие на гостите при възникнали затруднения и въпроси от тяхна страна, по време на престоя в хотела.

1.5. Да поддържа хотелската си база в състояние, което съответства на всички изисквания, съгласно наредбата за категоризиране на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение.

2. ГОСТЪТ се задължава:

2.1. Да се запознае лично с политиката на Балнеохотел „Свети Спас“ 5*, Велинград.

2.2. Да поддържа реномето и добро име на ХОТЕЛА.

2.3. Да заплати в пълен обем използваните хотелски услуги.

2.4. Да информира предварително ХОТЕЛА в писмен вид за настаняване на гости с увреждания, за да може ХОТЕЛА да предвиди и предостави настаняване в помещение, пригодено за хора с увреждания.

2.5. При преждевременно отпътуване на клиенти по причини, независещи от ХОТЕЛА и непроизтичащи от неизпълнение на задължение по настоящия договор (семейни, служебни, здравословни и др.) госта заплаща размера на действителния престой.

III. Отговорности на страните. Резервации и анулации

1. За потвърдена резервация, се счита само и единствено резервациите, потвърдени от страна на ХОТЕЛА.

2. ХОТЕЛЪТ си запазва правото, да обявява затворени за продажба дати, с оглед на запълняемостта на базата.

3. Когато отговорността на контрагентите на хотела за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, отговорността за ХОТЕЛА е в рамките на тези ограничения.

4. В случай, че ХОТЕЛЪТ не успее да осигури настаняването на гостите по независещи от него форсмажорни обстоятелства (под форсмажорни обстоятелства се разбират такива изключителни събития и действия от извънреден характер, като: война, блокада, ембарго, правителствени и административни ограничения, заповеди и разпоредби, свързани с извършването на туристически пътувания, настанявания в хотели и всякакъв вид туристически услуги, и други подобни събития и действия, които са непредвидими и непредотвратими от страните, и са възникнали след сключването на договора), ХОТЕЛЪТ възстановява само вече заплатената сума от госта, спрямо законово установените разпоредби, в това число и новоприети закони и нормативни актове.

5. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност пред госта в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на настаняването, които не зависят от ХОТЕЛА, а именно:

5.1. Забавяне или отмяна на самолетни полети;

5.2. Възникнали задръствания по автомобилните пътища на територията на Република България;

5.3. Забавяне на гранични или контролни пунктове;

5.4. Масови обществени мероприятия;

5.5. Стачки;

5.6. Технически аварии;

5.7. Дефект или повреда на превозно средство;

5.8. Анулация или прекъсване на настаняването по лични причини и обстоятелства на клиентите.

6. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за вреди от неизпълнение или неточно изпълнение на договора за хотелското настаняване, ако причините за това се дължат на:

6.1. Действия на трети лица, несвързани с изпълнението на предлаганите от ХОТЕЛА услуги;

7. При възникнали непреодолими природни сили, които не могат да бъдат предвидени или избегнати от страна на ХОТЕЛА и госта при добросъвестното изпълнение на задълженията им, като природни бедствия и катастрофи, възникнали след подписване на договора и възпрепятстване настаняването на госта,  ХОТЕЛА се задължава, да предостави възможност на госта да смени датата на настаняването им в рамките на 1 (една) календарна година от датата на несъстоялото се настаняване, без да се променят вече договорените суми, и според възможностите за настаняване на ХОТЕЛА.

8. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от обстоятелства, представляващи нормален житейски риск, като кражби, наранявания, заболявания, освен ако те не са причинени от ХОТЕЛА.

9. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност, ако поради алкохолно или наркотично опиянение или поради друго хулиганско, или друг вид обществено неприемливо поведение от страна на госта, е отказано изпълнението на част от услугите, договорени в настоящия договор или се наложи госта бъде отстранен изцяло от хотела.

10. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за изпълнението на услуги, предоставяни от трети лица и поръчани от госта на място, които не са част от настоящия договор.

11. ХОТЕЛЪТ има право едностранно да откаже настаняването на госта, без да дължи неустойка или обезщетение на госта в случай, че съществува сериозен и основателен риск лицето да възприеме по време на престоя агресивно поведение или по друг начин с поведението си да причини сериозно неудобство на останалите гости в хотела, на служители или на други лица. В този случай ХОТЕЛЪТ не дължи обезщетение и/или връщане на сума към госта. 

12. По време на престоят си в хотела, гостите са длъжни да спазват законите и другите задължителни правила и норми, в това число и вътрешните разпоредби на хотела и общоприетите правила и норми за поведение.

13. ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за наложени на госта глоби и други санкции от оторизирани лица за извършени от тях правонарушения, включително, но не само пушене на обществено място, непристоен външен вид или поведение, неносене на маска и други.

14. ГОСТИТЕ са длъжни да спазват точно обявените часове за настаняване и освобождаване на хотелските стаи, освен ако между страните не бъде договорено друго условие. В случай, че поради някаква причина, гостът не се съобрази с посочените часове, то той е длъжен да заплати на ХОТЕЛА определената сума за ранно настаняване и късно освобождаване на помещенията

14.1. Час за настаняване в стаите в хотела – след 14:00 часа в деня на пристигане.

14.2. Час за напускане на стаите в хотела – до 12:00 часа в деня на отпътуване.

15. ГОСТЪТ има право да прекрати ползване на хотелски услуги по всяко време преди настаняването в хотела, според условията за анулации.  

16. Когато гост прекрати договорът, то той е длъжен, да информира ХОТЕЛА  в писмена форма на посочения email.

17. На пристигналите гости, се предлагат само видовете помещения и услуги, потвърдени от ХОТЕЛА. За настаняване в по-висок клас помещение от резервираното, се заплаща сумата директно от госта, само и единствено при възможност към съответния момент да се предостави заявената промяна.

18. ГОСТЪТ се задължава, да изпрати искането за анулация писмено на посочения email и да получи потвърждение от ХОТЕЛА.

19. Когато дадена резервация не е анулирана и гостът не пристигне (NO-SHOW) ХОТЕЛЪТ начислява такса в размер на първите две нощувки, или за цялата резервация (когато е за по-малък период).

20. Договорените услуги, които по време на престоя на клиент/и, частично или изцяло не са били ползвани по вина на госта, се заплащат от госта на ХОТЕЛА в пълния им размер.

IV. Значителна промяна в програмата за настаняване

1. Значителна промяна в настаняването е възможна при следните условия:

1.1. Ако преди самото настаняване, ХОТЕЛЪТ бъде принуден да направи значителна промяна в някои от основните характеристики на хотелските услуги или не може да изпълни някое от специфичните изисквания на госта, което е приел изрично при сключване на договора, той е длъжен да уведоми незабавно госта. В този случай госта има възможност, по своя преценка, да приеме предложената промяна от страна на ХОТЕЛА.

1.2. Промяна в датата на настаняване, след сключване на договора, е възможна единствено, ако ХОТЕЛЪТ има възможност да промени датата, без значителни вреди и загуби за него или останалите участници в настаняването.

1.3. При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на госта, ХОТЕЛЪТ има право да анулира настаняването като прекрати незабавно и без предизвестие настоящия договор, както и да удържи съответните неустойки, описани в раздел резервации и анулации.

V. Незначителна промяна в настаняването

1. ХОТЕЛЪТ си запазва правото, в случай на необходимост, да прави незначителни промени в настаняването, които не се отразяват на цялостния облик на настаняването и не причиняват съществени неудобства на госта, без да дължи обезщетения или неустойки. 

2. По-специално, ХОТЕЛЪТ може:

2.1. Да променя типа на помещенията за настаняване, без това да причинява неудобства на гостите.

2.2. Да променя часовете на изхранване в ресторанта.

2.3. Да променя работното време на заведенията, които са на територията на хотела.

VI. Щети

1. Гостът на хотела е отговорен за всички щети, нанесени по обзавеждането и инвентара на хотела. Щетите, нанесени на имуществото на хотела от госта, ще бъдат платени от него на място в хотела.

2. Ако гостът откаже или не може да заплати щетите, ще се изготви протокол, подписан от представители и ХОТЕЛА, и плащането на причинените щети ще се извърши чрез съдействието на органите на реда, въз основа на протокола.

VII. Рекламации

1. В случай, че по време на престоят в хотела на клиент/и се установи неизпълнение или не точно изпълнение на някоя от услугите, договорени в договора, той се задължава незабавно да уведоми ХОТЕЛА с оглед своевременното предприемане на коригиращи мерки.

2. За всяка рекламация се подписва двустранен протокол на място между ХОТЕЛА и госта.

3. ХОТЕЛЪТ ще приема и разглежда единствено рекламации, отнасящи се до предоставените от него услуги и обслужване, на територията на ХОТЕЛА. Не се приемат рекламации, отнасящи се до инфраструктурата на региона, предоставяне на услуги от трети лица, които нямат връзка с ХОТЕЛА.

4. Рекламации, без двустранно подписан протокол между ХОТЕЛА и госта, както и такива, постъпили към ХОТЕЛА след напускане на госта, НЯМА да бъдат допускани и разглеждани. Същото важи и за рекламации, основаващи се на подвеждаща информация и реклама от страна на други източници.

VIII. Спорове

1. Всички спорове, породени от настоящия договор или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Международния търговски арбитражен съд при Сдружение „ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ в гр. София, Република България, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като неговото решение ще бъде окончателно и обвързващо за страните.

IX. Правила относно защита на личните данни

1. Във връзка със сключването и изпълнението на договора за хотелски услуги, гостът предоставя на ХОТЕЛА лични данни. ХОТЕЛЪТ гарантира, че предоставените от госта лични данни са защитени съгласно Общия регламент относно защитата на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни, и се обработват само във връзка с изпълнението на настоящия договор. Личните данни се съхраняват и унищожават съгласно нормативните изисквания.

Те няма да бъдат предоставяни на трети лица без предварително и изрично съгласие на госта. 

2. Гостът е наясно, че в случай, че заяви желание за заличаване на обработваните негови лични данни от страна на ХОТЕЛА, то това може да доведе до невъзможност за изпълнение на договора от страна на ХОТЕЛА, за което той няма да носи никаква отговорност.

X. Настаняване, престой и освобождаване на хотела

1. При настаняване, всеки гост е длъжен да предостави валиден документ за самоличност, въз основа на който, ще бъде направена регистрацията му. При отказ от страна на госта, да предостави документ за самоличност, хотелът си запазва правото да откаже да настани госта, без да заплаща неустойка.

2. След направена регистрация в хотела, всеки гост ще получи ключ-карта, с която да отваря вратата на помещението, в което е настанен. При освобождаване на помещението, гостът е длъжен, да върне предоставената ключ-карта. В противен случай, хотелът има право да начисли глоба за изгубена/не върната ключ-карта, в размер на 10,00 лв. за 1 бр. ключ-карта.

2. Настаняването в помещенията, се извършва след 14:00 часа в деня на настаняване. Ако е възможно по-ранно настаняване в част от стаите, то ХОТЕЛЪТ ще настани гостите във вече подготвените помещения.

4. Освобождаването на помещенията, се извършва до 12:00 часа в деня на напускане. Възможно е късно освобождаване на част от помещенията, след предварителна заявка и заплащане, както следва:

4.1. До 14:00 часа – 20% от стойността на една нощувка.

4.2. До 18:00 часа – 50% от стойността на една нощувка.

4.3. След 18:00 часа – 100% от стойността на една нощувка.

5. ХОТЕЛЪТ си запазва правото да потвърди късно освобождаване на помещенията до 48 (четиридесет и осем) часа преди това.

6. Всички ценности и документи трябва да бъдат оставени на съхранение в сейфа, който се намира в стаята или на рецепция. Хотелът не носи отговорност за изгубени или откраднати бижута, вещи и ценности.

7. В часовете между 14:00 и 16:00, както и между 23:00 и 07:00 часа се пази тишина и абсолютно се забраняват всякакви увеселителни мероприятия в стаите на хотела (пускане на музика, детски игри и др.).

8. С оглед спазването на хигиенни изисквания, съгласно разпоредбите на Българска агенция по безопасност на храните, не се разрешава внасянето и съхранението на малотрайни хранителни продукти в стаите на хотела. Допустими са изключения за диетични и диабетични продукти, с изричното съгласие на Управителя.

9. В сградата на хотела не е разрешено внасянето на обемисти предмети, лошо миришещи, запалителни, взривни вещества и оръжие.

10. Не е разрешено изнасянето извън хотела на хотелско имущество (хавлии, чаршафи, завивки, столове и всякакъв друг вид, собственост на хотела). Не се позволява и разместване на имуществото на хотела.

11. Не се допускат външни лица, които не са гости на хотела в хотелските помещения. Гостите могат да се срещнат с приятели в заведенията, намиращи се на територията на хотела.

12. Забранено е ползването на оръжие по какъвто и да повод на територията на хотела, както и в прилежащите площи.

13. Преди да излезете от стаята си, молим затваряйте прозорците, крановете за вода, изключете светлината и електроуредите. Гостът компенсира стойността на повреденото имущество в хотела.

14. Рецепция ще Ви окаже съдействие, ако желаете да поръчате такси, ако се нуждаете от медицинска помощ или от информация за екскурзии или мероприятия.

XI. Видове помещения за настаняване

1. Балнео Хотел „Свети Спас“ 5*, разполага със следните видове помещения за настаняване на своите гости:

1.1. Икономична двойна стая- стандартно настаняване на 2-ма възрастни с легло тип спалня или две отделни легла, възможност за допълнително настаняване на дете до 11 г. възраст (срещу допълнително заплащане, предварително обявено от страна на хотела). Всяка икономична двойна стая, НЕ разполага с балкон.

1.2. Стандартна двойна стая – стандартно настаняване на 2-ма възрастни с легло тип спалня или две отделни легла, възможност за допълнително настаняване на дете до 11г. възраст (срещу допълнително заплащане, предварително обявено от страна на хотела). Всяка стандартна двойна стая, разполага с балкон.

1.3. Апартамент – стандартно настаняване на 2-ма възрастни с легло тип спалня, възможност за допълнително настаняване на 2-ма възрастни или 2 деца (настаняват се на разтегателен диван, който се покрива с топ матрак, срещу допълнително заплащане, предварително обявено от страна на хотела). Всеки апартамент, разполага с балкон.

1.4. Делукс студио – стандартно настаняване на 2-ма възрастни с легло тип спалня, възможност за допълнително настаняване на 1 дете до 12 г. възраст (срещу допълнително заплащане, предварително обявено от страна на хотела). Всички Делукс студия, разполагат с балкон.

1.5. Помещения за хора със специални нужди. Ако по време на престоят си, гостът има нужда от помещение за гости със специални потребности, то той е длъжен предварително да заяви това още по време на резервиране на помещението. Стандартно настаняване на 2-ма възрастни с легло тип спалня или две отделни легла. Всяко помещение за настаняване на гости със специални потребности, НЕ разполага с балкон.

XII. Заплащане

1. Всички гости, могат да заплатят допълнителната си консумация на територията на хотела по следните начини:

1.1. В брой на място – в заведенията както и на Рецепция.

1.2. С кредитна/дебитна карта – само на Рецепция.

1.3. По сметка на стая – в заведенията и в СПА центъра, клиента разписва касова бележка с начислената консумация, след което при напускане на хотела, заплаща сумата на рецепция.

2. Видове карти, които се приемат на територията на хотела:

2.1. VISA

2.2. MASTERCARD

XIII. Камериерски услуги

1. Часове за камериерски услуги – всеки ден от 09:00 до 16:00 часа.

2. Ако гост е сложил табелка „Моля, не безпокойте!“ на външната дръжка на вратата си до 15:00 часа, то стаята му, няма да бъде обслужена и стаята ще бъде почистена на следващия ден.

3. Ако гост желае камериерски услуги след 16:00 часа, трябва да се обърне към Рецепция и да заяви това.

XIV. Детски кът

Родителите/придружителите трябва задължително предварително да се запознаят с правилата на детския кът и да ги разяснят на децата си!

1. Служителите на детския кът не осъществяват индивидуално наблюдение и персонална грижа, а следят само за спазването на реда и правилата за безопасност и хигиена.

2. В детският кът не се допускат болни деца със следните симптоми: хрема, кашлица, обрив, температура, телесна травма, която може да бъде раздразнена, зачервени очи, оплакване от болки в корема и др. Служителите имат право, при съмнения за заболяване, да не приемат или да прекратят престоя на всяко дете.

3. Не се допуска агресивно поведение на територията на детския кът, което включва крещене, писъци, обидни и неприлични думи, удряне, плюене, хапане и др. Служителите в детския кът имат право да прекратят престоя на деца и възрастни от зоната за игра при нарушаване на правилника.

4. Детския кът е предназначен за игра на деца от 4 до 12 години. Прохождащи бебета и деца под 4-годишна възраст трябва да бъдат придружавани от родител/придружител, който носи персонална отговорност за детето.

5. На батута могат да скачат максимум до 5 деца едновременно (в зависимост от възрастта им), като задължително трябва да са с чисти чорапи. Деца под 4-годишна възраст могат да скачат на батута само в присъствието на родител/придружител.

6. Забранено е внасянето на стъклени бутилки, чаши и чинии от лоби бар и ресторант. Не се позволява консумация на храни и напитки, както и дъвки по време на забавление в съоръженията за активна игра.

7. Служителите на детския кът не носят отговорност за повредени, изгубени и/или откраднати лични вещи на територията на детския кът.

8. Не се допуска внасянето на остри и опасни предмети и играчки, с които децата могат да наранят себе си и/или околните.

9. При умишлена повреда на имущество на детския кът /счупено, скъсано, изгорено, надраскано и други/, родителите на децата ще носят финансова отговорност, като дължимата сума ще се начислява на номера на стаята.

10. Детският кът се ползва изключително само от деца на гости на хотела. Деца на собственици заплащат предварително на рецепция такса в размер на 10 лв./ден.

ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за инциденти и наранявания, възникнали на територията на детския кът, поради невнимание, незнание и неспазване на правилата от Ваша страна.

XV. Ползване на уелнес услуги

1. Уелнес услугите се ползват в Уелнес зоната на хотела.

2. Пакетната цена за настаняване включва безплатно и неограничено ползване на минералните басейни, минералните джакузита, фитнес центъра, сауна, сауна 5в1, парна баня и релакс зона.

3. Уелнес зоната се ползва във времето от 08:00 до 20:00 часа.

4. В Уелнес зоната стриктно трябва да се спазват реда и условията за ползване на съоръженията, дадени в указанията на съответните места.

5. В Уелнес зоната има служител-специалист, който отговаря за зоната и съблюдава за реда и начина на използване на съоръженията, както и за сигурността и безопасността на гостите, използващи тези съоръжения. Стриктно трябва да се спазват указанията на служителя-специалист.

6. На разположение на всички гости в саите са халати и чехли. Влизането в Уелнес зоната става единствено и само с халат и чехли или собствени джапанки.

7. Ползването на басейните и джакузитата става единствено с бански. Ползването на душ преди влизането в басейн е задължително. Скачането в басейн и шумните игри, са строго забранени.

8. Забранено е ползването на всякакъв вид мазила в парната баня и сауните.

9. Забранено е ползването на Уелнес зоната от бременни жени и лица с хронични заболявания, противопоказани на които е високата температура. Същите могат да ползват Уелнес зоната само и единствено след лекарска консултация.

XVI. Използване на СПА услуги

1. СПА услугите се ползват в СПА центъра на хотела.

2. СПА центъра е с работно време 08:00-20:00 часа.

3. Всички процедури в СПА центъра са платени и могат да се извършват по желание на госта.

4. Всички услуги в СПА центъра се заплащат по ценоразпис, обявен на СПА рецепция. Забранено е договарянето и заплащането на всякакъв вид услуги между персонала и госта, извън този ценоразпис.

5. Всеки гост, може да получи безплатна консултация с терапевт в СПА центъра за вида и времетраенето на процедурите.

6. На разположение на гостите в стаите са халат и чехли. Влизането в СПА центъра става само и единствено с халати и чехли или собствени джапанки.

XVII. Ползване на медицински услуги

1. Медицинските услуги се ползват в Медицинския център.

2. В Медицинския център могат да се ползват следните услуги (с допълнително заплащане):

2.1. Функционална диагностика;

2.2. Лабораторни изследвания;

2.3. Лечение (възстановително и рехабилитационно).

3. Медицинският център притежава разрешително, издадено от Министерство на Здравеопазването на България, за извършването на гореспоменатите дейности.

4. За извършване на конкретна медицинска дейност (изследване, лечение), Медицинския център притежава необходимото оборудване, персонал и разработени лечебни програми.

5. Преди назначаване на програма за лечение (рехабилитация или възстановяване), във основа на медицинските документи, които предоставя госта или ако няма такива – от оплакванията, които е споделил пред лекуващия лекар, се назначава конкретна програма за лечение.

6. Програмата за лечение (рехабилитация или възстановяване) се назначава от специалист и е индивидуална за всеки гост, в зависимост от неговото моментно здравословно състояние. Препоръчително е минималния срок за лечение да бъде 14 дни.

7. Гостът подписва бланка за информационно съгласие за предписаните му от специалиста процедури.

8. Гостът не може сам да си назначи програма за лечение.

9. Програмата за лечение (рехабилитация и възстановяване) представлява комбинация от:

9.1. Водолечение (къпане, инхалации, пиене);

9.2. Физиотерапия (апаратно лечение);

9.3. Кинезитерапия (активна кинезитерапия и лечебен масаж);

9.4. Климатолечение (движение по определени планински маршрути);

9.5. Правилно хранене (съобразено с препоръките на специалиста).

10. Броят на процедурите и техния вид, се определят единствено от специалист. Лечението се провежда всеки ден, като по време на самите процедури трябва стриктно да се спазват указанията на лекуващия персонал. В процеса на лечението, специалиста може да промени първоначално назначеното лечение, в зависимост от състоянието на госта.

В Медицинския център, са обявени ценоразписи на всички предлагани процедури и пакети за лечение. Всички услуги в Медицинския център се заплащат по този ценоразпис. Забранено е договарянето и заплащането на всякакъв вид услуги между персонала и госта, извън този ценоразпис.

XVIII. Изхранване и консумация на напитки

1. Храненето и консумацията на напитки се извършват само и единствено в заведенията на територията на хотела.

2. На територията на хотела, работят 3 заведения:

2.1. Основен ресторант- с работно време от 07:30 до 24:00 часа. В него се извършва и изхранването на гостите с предплатена закуска и вечеря. Часове за закуска- 07:30-10:00 часа; часове за вечеря- 19:00-21:30 часа и извън часовете за закуска и вечеря той работи с меню „А ла карт”. Като поръчки за кухнята се изпълняват до 23:00 часа. Поръчки за румсервиз се приемат от 10:00 до 22:00 часа.

2.2. Лоби бар- с работно време от 07:30 до 24:00 часа.

2.3. Фреш бар- с работно време от 09:00 до 20:00 часа.

3. Забранено е изнасянето на посуда от заведенията.

4. Забранено е използването на стъклена посуда на територията на Фреш бара.

5. Пушенето на закритата територията на Лоби бар и основен ресторант е строго забранено.

 

Login Form
Register Form
Обаждане
Локация